Regulamin aplikacji Footlify

Ostatnia modyfikacja: 06.06.2022

Definicje
 • Regulamin - oznacza niniejszy dokument
 • Serwis - serwis internetowy, należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi
 • Hasło - niejawny ciąg znaków ustalanych przez Usługobiorcę w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do Usługi
 • Konto - zbiór zasobów i ustawień utworzonych przez Usługobiorcę w ramach Serwisu. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami dostępnymi w Serwisie
 • Usługi - Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Usługobiorców w oparciu o Regulamin, polegające na udostępnieniu Serwisu
 • Usługodawca - osoba fizyczna reprezentowana przez Mateusza Wyczawskiego
 • Usługobiorca - Użytkownik, który posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę
 • Użytkownik - należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych bądź osobę fizyczną, która ze względu na ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest reprezentowana dla potrzeb akceptacji Regulaminu przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych. Użytkownikiem może być ponadto osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, a która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę
Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin reguluje korzystanie z aplikacji Footlify ("Serwis"). Przed rejestracją należy uważnie przeczytać warunki niniejszej umowy.

Zawierając niniejszą Umowę i/lub korzystając z Usługi lub uzyskując dostęp do Usługi, jednoznacznie akceptujesz niniejszy Regulamin i wszystkie jego warunki, a także wyrażasz zgodę na ich przestrzeganie. Akceptując niniejszą Umowę:

 • potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś niniejszy Regulamin
 • zgadzasz się z jego wszystkimi postanowieniami
 • zgadzasz się być prawnie związany niniejszą Umową

Jeśli nie zgadzasz się na warunki niniejszej Umowy, nie możesz korzystać z usługi, ani uzyskiwać do niej dostępu.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Mateusz Wyczawski.
Adres e-mail: support@footlify.freshdesk.com

Rejestracja konta

Dostęp do aplikacji jest możliwy tylko po poprawnej rejestracji Konta oraz jego weryfikacji. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, kraj urodzenia, hasło, płeć, rodzaj konta, potwierdzić akceptację regulaminu a następnie kliknąć przycisk "Załóż konto". Następnie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny (w ciągu kilku minut), w który należy kliknąć, aby aktywować konto.

Wybrane przez Państwa Hasło powinno być odpowiednio trudne do zgadnięcia przez osoby trzecie. Aby zapewnić większe bezpieczeństwo wymagamy, aby Hasło składało się z co najmniej 8 znaków, w których znajduje się co najmniej 1 cyfra oraz jedna mała i duża litera.

Należy zachować ostrożność, aby chronić swoje hasło przed jego niewłaściwym wykorzystaniem przez inne osoby i niezwłocznie powiadomić nas o każdym nadużyciu.

Są Państwo osobiście odpowiedzialni za korzystanie z Usługi za pośrednictwem swojego Konta. Zgadzacie się na wprowadzanie i przechowywanie prawdziwych, dokładnych, kompletnych i aktualnych informacji na swoim Koncie oraz na to, że możemy polegać na informacjach znajdujących się na Państwa Koncie.

Usunięcie danych

W tym celu należy zalogować się do aplikacji a następnie w ustawieniach przejść do odpowiedniej zakładki. Następnie należy wykonać wszystkie czynności, które będą pojawiać się na ekranie. Następnie na Państwa adres e-mail przyjdzie wiadomość potwierdzająca usunięcie konta, w której należy kliknąć link, aby usunąć konto.

Jeżeli korzystają Państwo w ramach jednego Konta z kilku subkont (np. jako Trener oraz Zawodnik) to należy tę opcję wykonać dla każdego subkonta z osobna. Dopiero wtedy wszystkie Państwa dane zostaną usunięte z naszego Serwisu.

Chcemy wspomnieć, że przy całkowitym usunięciu Konta nie będziemy w stanie przywrócić Państwa danych do stanu sprzed usunięcia. Prosimy zatem o przemyślaną decyzję podczas usuwania Konta.

Korzystanie z portalu

Korzystanie z portalu możliwe jest jedynie po zalogowaniu (oraz wcześniejszej weryfikacji Konta). Każdy typ użytkownika posiada różne funkcje, które mogą być niedostępne w innych rodzajach Konta.

Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

 • korzystania z aplikacji w sposób niezakłócający jego funkcjonowaniu
 • korzystania z aplikacji w sposób zgodny z przeznaczeniem i poszanowaniem Regulaminu
 • korzystania z aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników
 • korzystania z aplikacji w taki sposób, aby nie można było wejść w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika
 • niepodejmowania działań mających na celu złamanie zabezpieczeń, systemu uwierzytelnienia/autoryzacji lub inną formę zakłócającą prawidłowe działanie aplikacji
 • przestrzegania zasad powszechnie stosowanych w społeczeństwie

W przypadku złamania regulaminu możemy zawiesić Państwa Konto na pewien okres czasu. W przypadku pozbawienia możliwości korzystania z aplikacji, nie przysługuje Państwu zwrot uiszczonej opłaty za płatne Konto za czas, w którym zostało ono zawieszone.

Przerwy techniczne

Może się zdarzyć sytuacja, w której dostęp do aplikacji może być utrudniony bądź niemożliwy. Może być to związane np. z prowadzonymi zmianami w portalu bądź z przyczyn od nas niezależnych.

Dołożymy najwyższych starań, aby przerwy techniczne zależne od nas miały miejsce w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

Nie ponosimy odpowiedzialności za sytuacje od nas niezależne (np. za problemy leżące po stronie osób trzecich).

Możesz powiadomić nas o naruszeniu praw autorskich przesyłając wiadomość e-mail z tematem "Naruszenie praw autorskich" na następujący adres: support@footlify.freshdesk.com

Twoje powiadomienie musi:

 • wskazać oryginalną pracę chronioną prawem autorskim, do której prawa zostały naruszone;
 • wskazać treści w usłudze, które Twoim zdaniem naruszają prawa autorskie do dzieła chronionego prawami autorskimi. Podaj nam wystarczająco dużo szczegółów, abyśmy mogli zlokalizować treści rzekomo naruszające prawo w Usłudze;
 • podać swoje dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu i adres e-mail, jeśli są dostępne;
 • zawierać oświadczenie, że w dobrej wierze wyrażasz przekonanie, że korzystanie z treści w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; zawierać oświadczenie: "Przysięgam, pod karą krzywoprzysięstwa, że informacje zawarte w tym powiadomieniu i zażaleniu są dokładne i że jestem właścicielem praw autorskich lub mam upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich, które zostały naruszone."; i w razie potrzeby zawierać Twój podpis.
Opłaty

W tej chwili portal jest w pełni darmowy zatem wszyscy użytkownicy mają dostęp do wszystkich funkcjonalności. W planach jest jednak wprowadzenie również Konta płatnego, dzięki któremu użytkownicy z takim Kontem będą mieli dostęp do wszystkich funkcjonalności natomiast Ci z darmowym mogą utracić dostęp do niektórych funkcjonalności aplikacji, nawet jeżeli dostęp do nich był wcześniej nieograniczony.

Reklamy

W aplikacji mogą pojawiać się reklamy, które będą wyświetlane jedynie w przypadku darmowych kont.

Reklamacje

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem aplikacji Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@footlify.freshdesk.com .

W wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

Zmiany w regulaminie

W niniejszym regulaminie mogą w dowolnym czasie zostać wprowadzone zmiany bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku wprowadzenia do Regulaminu istotnych, negatywnych zmian zostanie to ogłoszone w osobnym powiadomieniu informującym o zmianach.

Użytkownik odpowiedzialny jest za regularne sprawdzanie Regulaminu. Dalsze korzystanie z Usługi jest równoznaczne ze zgodą na ewentualne zmiany i modyfikacje.